Regulamin

I‌ ‌POSTANOWIENIA‌ ‌OGÓLNE‌ ‌

1.1.‌ ‌Sklep‌ ‌internetowy‌ ‌Tomi-Tech‌ ‌działający‌ ‌pod‌ ‌adresem‌ ‌www.tomi-tech.pl‌ ‌(dalej:‌ ‌Sklep)‌ ‌

jest‌ ‌prowadzony‌ ‌przez:‌ ‌FUNDACJĘ‌ ‌ROZWOJU‌ ‌PRZEDSIĘBIORCZOŚCI‌ ‌„TWÓJ‌ ‌

STARTUP”‌ ‌z‌ ‌siedzibą‌ ‌w‌ ‌Warszawie‌ ‌(adres‌ ‌siedziby:‌ ‌ul.‌ ‌Żurawia‌ ‌6/12,‌ ‌lok.‌ ‌766,‌ ‌00-503‌ ‌

Warszawa,‌ ‌wpisaną‌ ‌do‌ ‌Rejestru‌ ‌Przedsiębiorców‌ ‌Krajowego‌ ‌Rejestru‌ ‌Sądowego‌ ‌przez‌ ‌Sąd‌ ‌

Rejonowy‌ ‌dla‌ ‌m.st.‌ ‌Warszawy‌ ‌w‌ ‌Warszawie,‌ ‌XII‌ ‌Wydział‌ ‌Gospodarczy‌ ‌KRS‌ ‌pod‌ ‌numerem‌ ‌

0000442857;‌ ‌NIP:‌ ‌5213641211;‌ ‌REGON:‌ ‌146433467,‌ ‌zwany‌ ‌dalej‌ ‌Fundacją.‌ ‌

Magazyn,‌ ‌wysyłka‌ ‌towarów‌ ‌oraz‌ ‌przyjmowanie‌ ‌zwrotów‌ ‌i‌ ‌reklamacji‌ ‌realizowana‌ ‌jest‌ ‌przez‌ ‌

Zorganizowaną‌ ‌Część‌ ‌Przedsiębiorstwa‌ ‌Fundacji‌ ‌o‌ ‌nazwie‌ ‌TOMI,‌ ‌ul.‌ ‌Małopolska‌ ‌4/L3,‌ ‌

35-620‌ ‌Rzeszów‌ ‌

1.2.‌ ‌Niniejszy‌ ‌regulamin‌ ‌określa‌ ‌zasady‌ ‌korzystania‌ ‌ze‌ ‌Sklepu,‌ ‌warunki‌ ‌składania‌ ‌zamówień‌ ‌

na‌ ‌produkty‌ ‌dostępne‌ ‌w‌ ‌Sklepie,‌ ‌czas‌ ‌i‌ ‌zasady‌ ‌realizacji‌ ‌zamówień,‌ ‌warunki‌ ‌i‌ ‌formy‌ ‌

płatności,‌ ‌uprawnienia‌ ‌Klienta‌ ‌do‌ ‌anulowania‌ ‌zamówienia‌ ‌i‌ ‌odstąpienia‌ ‌od‌ ‌umowy‌ ‌oraz‌ ‌

zasady‌ ‌składania‌ ‌i‌ ‌rozpatrywania‌ ‌reklamacji.‌ ‌

1.3.‌ ‌Sklep‌ ‌prowadzi‌ ‌sprzedaż‌ ‌detaliczną‌ ‌za‌ ‌pośrednictwem‌ ‌strony‌ ‌internetowej‌ ‌z‌ ‌

wykorzystaniem‌ ‌środków‌ ‌komunikowania‌ ‌się‌ ‌na‌ ‌odległość.‌ ‌W‌ ‌celu‌ ‌korzystania‌ ‌ze‌ ‌Sklepu‌ ‌

niezbędne‌ ‌jest‌ ‌ukończenie‌ ‌18‌ ‌roku‌ ‌życia‌ ‌oraz‌ ‌:‌ ‌

posiadanie‌ ‌dostępu‌ ‌do‌ ‌Internetu;‌ ‌

posiadanie‌ ‌adresu‌ ‌e-mail;‌ ‌

zainstalowanie‌ ‌najnowszej‌ ‌wersji‌ ‌przeglądarki‌ ‌internetowej;‌ ‌

włączona‌ ‌obsługa‌ ‌javascript;‌ ‌

zainstalowanie‌ ‌wtyczki‌ ‌Flash‌ ‌Player;‌ ‌

akceptacja‌ ‌plików‌ ‌cookies.‌ ‌

1.4.‌ ‌Klient‌ ‌uprawniony‌ ‌jest‌ ‌i‌ ‌zobowiązany‌ ‌do‌ ‌korzystania‌ ‌ze‌ ‌Sklepu‌ ‌zgodnie‌ ‌z‌ ‌jego‌ ‌

przeznaczeniem‌ ‌oraz‌ ‌zasadami‌ ‌współżycia‌ ‌społecznego‌ ‌i‌ ‌dobrymi‌ ‌obyczajami.‌ ‌

1.5.‌ ‌Klient‌ ‌zobowiązany‌ ‌jest‌ ‌do‌ ‌powstrzymywania‌ ‌się‌ ‌od‌ ‌jakiejkolwiek‌ ‌aktywności,‌ ‌która‌ ‌

mogłaby‌ ‌wpłynąć‌ ‌na‌ ‌prawidłowe‌ ‌funkcjonowanie‌ ‌Sklepu,‌ ‌w‌ ‌tym‌ ‌w‌ ‌szczególności‌ ‌od‌ ‌

jakiegokolwiek‌ ‌ingerowania‌ ‌w‌ ‌zawartość‌ ‌Sklepu‌ ‌lub‌ ‌jego‌ ‌elementy‌ ‌techniczne,‌ ‌oraz‌ ‌od‌ ‌

dostarczania‌ ‌treści‌ ‌o‌ ‌charakterze‌ ‌bezprawnym.‌ ‌Zabronione‌ ‌jest‌ ‌wykorzystywanie‌ ‌do‌ ‌celów‌ ‌

innych‌ ‌niż‌ ‌jego‌ ‌przeznaczenie,‌ ‌w‌ ‌tym‌ ‌w‌ ‌szczególności‌ ‌rozsyłanie‌ ‌spamu,‌ ‌prowadzenie‌ ‌na‌ ‌

stronach‌ ‌internetowych‌ ‌Sklepu‌ ‌jakiejkolwiek‌ ‌działalności‌ ‌komercyjnej,‌ ‌reklamowej,‌ ‌

promocyjnej,‌ ‌politycznej‌ ‌itp.‌ ‌

1.6.‌ ‌Sklep‌ ‌w‌ ‌najszerszym‌ ‌dopuszczalnym‌ ‌przez‌ ‌prawo‌ ‌zakresie‌ ‌nie‌ ‌ponosi‌ ‌

odpowiedzialności‌ ‌za‌ ‌zakłócenia,‌ ‌w‌ ‌tym‌ ‌przerwy,‌ ‌w‌ ‌funkcjonowaniu‌ ‌spowodowane‌ ‌siłą‌ ‌

wyższą,‌ ‌niedozwolonym‌ ‌działaniem‌ ‌osób‌ ‌trzecich‌ ‌lub‌ ‌niekompatybilność‌ ‌Sklepu‌ ‌z‌ ‌

infrastrukturą‌ ‌techniczną‌ ‌Klienta.‌ ‌

2.17.‌ ‌Czas‌ ‌realizacji‌ ‌zamówienia‌ ‌indywidualnego‌ ‌(na‌ ‌zamówienie)‌ ‌wynosi‌ ‌14‌ ‌dni,‌ ‌a‌ ‌w‌ ‌

przypadku‌ ‌trudno‌ ‌dostępnych‌ ‌materiałów‌ ‌może‌ ‌się‌ ‌wydłużyć‌ ‌do‌ ‌czasu‌ ‌niezbędnego‌ ‌do‌ ‌

prawidłowej‌ ‌realizacji‌ ‌zamówienia.‌ ‌

2.18.‌ ‌Sklep‌ ‌obsługuje‌ ‌Klientów‌ ‌na‌ ‌terytorium‌ ‌Europy.‌ ‌

III‌ ‌CENY‌ ‌PRODUKTÓW‌ ‌I‌ ‌KOSZTY‌ ‌PRZESYŁKI‌ ‌

3.1.‌ ‌Ceny‌ ‌zamieszczane‌ ‌przy‌ ‌oferowanym‌ ‌przez‌ ‌Sklep‌ ‌produkcie‌ ‌zawierają‌ ‌podatek‌ ‌VAT‌ ‌i‌ ‌

podawane‌ ‌są‌ ‌w‌ ‌polskiej‌ ‌walucie.‌ ‌

3.2.‌ ‌Cena‌ ‌podana‌ ‌przy‌ ‌produkcie‌ ‌nie‌ ‌zawiera‌ ‌informacji‌ ‌o‌ ‌kosztach‌ ‌przesyłki.‌ ‌

3.3.‌ ‌Sklep‌ ‌zastrzega‌ ‌sobie‌ ‌prawo‌ ‌zmiany‌ ‌cen‌ ‌towarów‌ ‌znajdujących‌ ‌się‌ ‌w‌ ‌Sklepie,‌ ‌

wprowadzania‌ ‌nowych‌ ‌towarów‌ ‌do‌ ‌sprzedaży,‌ ‌przeprowadzania‌ ‌i‌ ‌odwoływania‌ ‌akcji‌ ‌

promocyjnych,‌ ‌bądź‌ ‌wprowadzania‌ ‌w‌ ‌nich‌ ‌zmian‌ ‌zgodnie‌ ‌z‌ ‌normami‌ ‌kodeksu‌ ‌cywilnego‌ ‌

oraz‌ ‌innych‌ ‌ustaw,‌ ‌przy‌ ‌czym‌ ‌zmiany‌ ‌takie‌ ‌nie‌ ‌naruszają‌ ‌praw‌ ‌osób,‌ ‌które‌ ‌zawarły‌ ‌umowy‌ ‌

sprzedaży‌ ‌towarów‌ ‌oferowanych‌ ‌przez‌ ‌Sklep‌ ‌przed‌ ‌dokonaniem‌ ‌ww.‌ ‌zmian‌ ‌lub‌ ‌praw‌ ‌osób‌ ‌

uprawnionych‌ ‌do‌ ‌korzystania‌ ‌z‌ ‌danej‌ ‌promocji,‌ ‌zgodnie‌ ‌z‌ ‌jej‌ ‌zasadami‌ ‌i‌ ‌w‌ ‌okresie‌ ‌jej‌ ‌

trwania.‌ ‌

3.4.‌ ‌Koszty‌ ‌przesyłki‌ ‌doliczane‌ ‌są‌ ‌do‌ ‌sumy‌ ‌zamawianych‌ ‌produktów‌ ‌i‌ ‌ponosi‌ ‌je‌ ‌Klient.‌ ‌

3.5.‌ ‌W‌ ‌przypadku‌ ‌wyboru‌ ‌przez‌ ‌Klienta‌ ‌opcji‌ ‌dostawy‌ ‌przesyłką‌ ‌„Paczkomaty‌ ‌InPost”,‌ ‌

dostawa‌ ‌Towarów‌ ‌w‌ ‌ramach‌ ‌tej‌ ‌usługi‌ ‌zostanie‌ ‌wykonana‌ ‌przez‌ ‌spółkę‌ ‌InPost‌ ‌Sp.‌ ‌z‌ ‌o.o.‌ ‌po‌ ‌

akceptacji‌ ‌przez‌ ‌Klienta‌ ‌regulaminu‌ ‌„Paczkomaty‌ ‌24/7"‌ ‌przygotowanego‌ ‌i‌ ‌dostarczonego‌ ‌

przez‌ ‌dostawcę‌ ‌usług‌ ‌„Paczkomaty‌ ‌InPost”,‌ ‌tj.‌ ‌spółkę‌ ‌InPost‌ ‌Sp.‌ ‌z‌ ‌o.o..‌ ‌Sklep‌ ‌umożliwi‌ ‌

Klientowi‌ ‌zapoznanie‌ ‌się‌ ‌z‌ ‌regulaminem‌ ‌świadczenia‌ ‌usług‌ ‌lub‌ ‌„Paczkomaty‌ ‌24/7”‌ ‌w‌ ‌

procesie‌ ‌zatwierdzania‌ ‌wyboru‌ ‌przez‌ ‌Klienta‌ ‌sposobu‌ ‌realizacji‌ ‌dostawy‌ ‌Towarów.‌ ‌

3.6.‌ ‌Podczas‌ ‌odbioru‌ ‌przesyłki‌ ‌dostarczonej‌ ‌przez‌ ‌kuriera,‌ ‌zalecane‌ ‌jest,‌ ‌aby‌ ‌Klient‌ ‌

sprawdził‌ ‌w‌ ‌jego‌ ‌obecności‌ ‌stan‌ ‌opakowania‌ ‌zewnętrznego‌ ‌przesyłki.‌ ‌W‌ ‌przypadku‌ ‌

uszkodzenia‌ ‌opakowania‌ ‌przesyłki‌ ‌Klient‌ ‌zalecane‌ ‌jest,‌ ‌aby‌ ‌Klient,‌ ‌wraz‌ ‌z‌ ‌kurierem,‌ ‌

sporządził‌ ‌protokół‌ ‌szkody,‌ ‌w‌ ‌dwóch‌ ‌jednobrzmiących‌ ‌egzemplarzach‌ ‌podpisanych‌ ‌przez‌ ‌

klienta‌ ‌i‌ ‌kuriera.‌ ‌Niezastosowanie‌ ‌się‌ ‌do‌ ‌zaleceń‌ ‌nie‌ ‌wpływa‌ ‌na‌ ‌możliwość‌ ‌złożenia‌ ‌

reklamacji‌ ‌w‌ ‌Sklepie.‌ ‌

3.7.‌ ‌Odbierając‌ ‌przesyłkę,‌ ‌Klient‌ ‌powinien‌ ‌sprawdzić‌ ‌stan‌ ‌paczki‌ ‌i‌ ‌w‌ ‌razie‌ ‌jakichkolwiek‌ ‌

zastrzeżeń,‌ ‌wybrać‌ ‌opcję‌ ‌dot.‌ ‌reklamacji‌ ‌i‌ ‌postępować‌ ‌zgodnie‌ ‌z‌ ‌wyświetlanymi‌ ‌

instrukcjami.‌ ‌Niezastosowanie‌ ‌się‌ ‌do‌ ‌zaleceń‌ ‌nie‌ ‌wpływa‌ ‌na‌ ‌możliwość‌ ‌złożenia‌ ‌reklamacji‌ ‌

w‌ ‌Sklepie.‌ ‌

IV‌ ‌DOPUSZCZALNE‌ ‌FORMY‌ ‌PŁATNOŚCI‌ ‌

4.1.Zapłaty‌ ‌za‌ ‌towar,‌ ‌który‌ ‌ma‌ ‌być‌ ‌dostarczony‌ ‌można‌ ‌dokonać:‌ ‌

4.1.1.‌ ‌osobiście,‌ ‌gotówką,‌ ‌w‌ ‌momencie‌ ‌dostarczenia‌ ‌zamówienia‌ ‌za‌ ‌pobraniem‌ ‌lub‌ ‌w‌ ‌

momencie‌ ‌odbierania‌ ‌towaru‌ ‌w‌ ‌paczkomacie‌ ‌InPost;‌ ‌

4.1.2.‌ ‌on-line‌ ‌za‌ ‌pomocą‌ ‌Sklepu‌ ‌PayU;‌ ‌

4.1.2.‌ ‌przelewem‌ ‌na‌ ‌podane‌ ‌konto‌ ‌Sklepu.‌ ‌

4.2.‌ ‌Zwrot‌ ‌środków‌ ‌następuje‌ ‌w‌ ‌takiej‌ ‌samej‌ ‌formie‌ ‌w‌ ‌jakiej‌ ‌została‌ ‌dokonana‌ ‌płatność‌ ‌

przez‌ ‌Klienta,‌ ‌chyba‌ ‌że‌ ‌Klient‌ ‌wyraźnie‌ ‌zgodził‌ ‌się‌ ‌na‌ ‌inny‌ ‌sposób‌ ‌zwrotu,‌ ‌który‌ ‌nie‌ ‌wiąże‌ ‌

się‌ ‌dla‌ ‌niego‌ ‌z‌ ‌żadnymi‌ ‌kosztami.‌ ‌

V‌ ‌REKLAMACJE‌ ‌I‌ ‌ZWROTY‌ ‌TOWARU‌ ‌

5.1‌ ‌Klient‌ ‌ma‌ ‌prawo‌ ‌odstąpić‌ ‌od‌ ‌zawartej‌ ‌umowy‌ ‌bez‌ ‌podania‌ ‌przyczyny‌ ‌i‌ ‌ponoszenia‌ ‌

kosztów.‌ ‌Umowę,‌ ‌od‌ ‌której‌ ‌odstąpiono,‌ ‌uważa‌ ‌się‌ ‌za‌ ‌niezawartą.‌ ‌

5.2‌ ‌W‌ ‌przypadku‌ ‌zamiaru‌ ‌odstąpienia‌ ‌od‌ ‌umowy‌ ‌Klient‌ ‌składa‌ ‌na‌ ‌piśmie‌ ‌oświadczenie‌ ‌o‌ ‌

odstąpieniu‌ ‌od‌ ‌umowy‌ ‌i‌ ‌przesyła‌ ‌je‌ ‌do‌ ‌Sklep,‌ ‌w‌ ‌terminie‌ ‌14‌ ‌dni‌ ‌od‌ ‌dnia‌ ‌doręczenia‌ ‌mu‌ ‌

towaru,‌ ‌a‌ ‌jeżeli‌ ‌towar‌ ‌jest‌ ‌dostarczany‌ ‌częściami,‌ ‌od‌ ‌doręczenia‌ ‌ostatniej‌ ‌części.‌ ‌Do‌ ‌

zachowania‌ ‌terminu‌ ‌wystarcza‌ ‌wysłanie‌ ‌oświadczenia‌ ‌przed‌ ‌jego‌ ‌upływem‌ ‌na‌ ‌adres‌ ‌Sklepu‌ ‌

lub‌ ‌skanu‌ ‌podpisanego‌ ‌oświadczenia‌ ‌na‌ ‌adres‌ ‌e-mail‌ ‌sklepu‌ ‌tomaszg12@gmail.com‌ ‌

5.3.‌ ‌W‌ ‌przypadku,‌ ‌o‌ ‌którym‌ ‌mowa‌ ‌w‌ ‌ust.‌ ‌1,‌ ‌Klient‌ ‌zobowiązany‌ ‌jest‌ ‌do‌ ‌zwrotu‌ ‌zakupionego‌ ‌

towaru‌ ‌niezwłocznie,‌ ‌nie‌ ‌później‌ ‌niż‌ ‌w‌ ‌terminie‌ ‌14‌ ‌dni‌ ‌od‌ ‌dnia‌ ‌odstąpienia‌ ‌od‌ ‌umowy.‌ ‌Do‌ ‌

zachowania‌ ‌terminu‌ ‌wystarcza‌ ‌wysłanie‌ ‌towaru‌ ‌przed‌ ‌jego‌ ‌upływem.‌ ‌Koszty‌ ‌zwrotu‌ ‌towaru‌ ‌

ponosi‌ ‌Klient.‌ ‌

5.4.‌ ‌W‌ ‌przypadku,‌ ‌o‌ ‌którym‌ ‌mowa‌ ‌w‌ ‌ust.‌ ‌2,‌ ‌Sklep‌ ‌zobowiązany‌ ‌jest‌ ‌do‌ ‌przekazania‌ ‌

Klientowi‌ ‌wpłaconej‌ ‌kwoty‌ ‌za‌ ‌towar‌ ‌objęty‌ ‌zwrotem‌ ‌oraz‌ ‌uiszczonych‌ ‌kosztów‌ ‌wysyłki,‌ ‌w‌ ‌

terminie‌ ‌nie‌ ‌dłuższym‌ ‌niż‌ ‌14‌ ‌dni‌ ‌od‌ ‌dnia‌ ‌złożenia‌ ‌oświadczenia‌ ‌woli‌ ‌o‌ ‌odstąpieniu.‌ ‌

Jednakże,‌ ‌jeżeli‌ ‌Klient‌ ‌wybrał‌ ‌sposób‌ ‌dostarczenia‌ ‌towaru‌ ‌zamówienia‌ ‌inny,‌ ‌niż‌ ‌najtańszy‌ ‌

sposób‌ ‌oferowany‌ ‌przez‌ ‌Sklep‌ ‌dla‌ ‌danego‌ ‌zamówienia,‌ ‌Sklep‌ ‌nie‌ ‌jest‌ ‌zobowiązany‌ ‌do‌ ‌

zwrotu‌ ‌Klientowi‌ ‌poniesionych‌ ‌przez‌ ‌niego‌ ‌dodatkowych‌ ‌kosztów.‌ ‌

5.5.‌ ‌Sklep‌ ‌dokona‌ ‌zwrotu‌ ‌płatności‌ ‌przy‌ ‌użyciu‌ ‌takiego‌ ‌samego‌ ‌sposobu,‌ ‌jakiego‌ ‌użył‌ ‌Klient,‌ ‌

chyba‌ ‌że‌ ‌Klient‌ ‌uzgodni‌ ‌ze‌ ‌Sklepem‌ ‌inny‌ ‌sposób‌ ‌zwrotu,‌ ‌który‌ ‌nie‌ ‌wiąże‌ ‌się‌ ‌dla‌ ‌niego‌ ‌z‌ ‌

żadnymi‌ ‌kosztami.‌ ‌Sklep‌ ‌wstrzymuje‌ ‌się‌ ‌z‌ ‌ze‌ ‌zwrotem‌ ‌płatności‌ ‌otrzymanych‌ ‌od‌ ‌Klienta‌ ‌do‌ ‌

chwili‌ ‌otrzymania‌ ‌towaru‌ ‌z‌ ‌powrotem‌ ‌lub‌ ‌dostarczenia‌ ‌przez‌ ‌Klienta‌ ‌dowodu‌ ‌jego‌ ‌odesłania,‌ ‌

cokolwiek‌ ‌nastąpi‌ ‌wcześniej.‌ ‌Sklep‌ ‌dokona‌ ‌również‌ ‌korekty‌ ‌uprzednio‌ ‌przekazanych‌ ‌

Klientowi‌ ‌dowodów‌ ‌zakupu‌ ‌(faktura‌ ‌korygująca‌ ‌VAT‌ ‌lub‌ ‌specyfikacja‌ ‌korygująca).‌ ‌

5.6‌ ‌Jeżeli‌ ‌Klient‌ ‌przesłał‌ ‌oświadczenie‌ ‌o‌ ‌odstąpieniu‌ ‌od‌ ‌umowy‌ ‌zanim‌ ‌otrzymał‌ ‌

potwierdzenie‌ ‌realizacji‌ ‌zamówienia,‌ ‌zamówienie‌ ‌jest‌ ‌anulowane.‌ ‌

5.7.‌ ‌Klient‌ ‌ponosi‌ ‌odpowiedzialność‌ ‌za‌ ‌zmniejszenie‌ ‌wartości‌ ‌towaru‌ ‌będące‌ ‌wynikiem‌ ‌

korzystania‌ ‌z‌ ‌niego‌ ‌w‌ ‌sposób‌ ‌wykraczający‌ ‌poza‌ ‌konieczny‌ ‌do‌ ‌stwierdzenia‌ ‌charakteru,‌ ‌

cech‌ ‌i‌ ‌właściwości‌ ‌towaru.‌ ‌

5.8.‌ ‌Przepisów‌ ‌powyższych‌ ‌nie‌ ‌stosuje‌ ‌się‌ ‌do‌ ‌zamówień‌ ‌indywidualnych‌ ‌(na‌ ‌zamówienie)‌ ‌

opisanych‌ ‌w‌ ‌§‌ ‌2‌ ‌ust.‌ ‌16,‌ ‌oraz‌ ‌do‌ ‌produktów‌ ‌wskazanych‌ ‌w‌ ‌załączniku‌ ‌nr‌ ‌1‌ ‌do‌ ‌niniejszego‌ ‌

………………………………………………‌ ‌

‌………………………………………………‌ ‌

‌(adres‌ ‌osoby‌ ‌składającej‌ ‌pismo)‌ ‌

‌Fundacja‌ ‌Rozwoju‌ ‌Przedsiębiorczości‌ ‌

‌“Twój‌ ‌StartUp”‌ ‌ ‌

‌ul.‌ ‌Żurawia‌ ‌6/12‌ ‌lok.‌ ‌766‌ ‌

‌00-503‌ ‌Warszawa‌ ‌

‌Adres‌ ‌do‌ ‌doręczeń:‌ ‌

‌TOMI,‌ ‌ul.‌ ‌Małopolska‌ ‌4/L3,‌ ‌35-620‌ ‌Rzeszów‌ ‌

REKLAMACJA‌ ‌

Ja,‌ ‌niżej‌ ‌podpisany/na‌ ‌niniejszym‌ ‌składam‌ ‌reklamację‌ ‌dotyczącą‌ ‌umowy‌ ‌z‌ ‌dnia‌ ‌

...............................…………….,‌ ‌której‌ ‌przedmiotem‌ ‌było‌ ‌ ‌

 

Przyczyna‌ ‌zgłoszenia‌ ‌reklamacji:‌ ‌ ‌

 

 

(należy‌ ‌dokładnie‌ ‌opisać‌ ‌przyczynę‌ ‌reklamacji)‌ ‌

Wobec‌ ‌powyższego‌ ‌*:‌ ‌

wnoszę‌ ‌o‌ ‌obniżenie‌ ‌ceny‌ ‌towaru‌ ‌do‌ ‌kwoty‌ ‌;‌ ‌

wnoszę‌ ‌o‌ ‌usunięcia‌ ‌wady;‌ ‌

wnoszę‌ ‌o‌ ‌wymianę‌ ‌towaru‌ ‌na‌ ‌wolny‌ ‌od‌ ‌wad;‌ ‌

oświadczam,‌ ‌iż‌ ‌odstępuję‌ ‌od‌ ‌umowy.‌ ‌

‌ ‌

‌……………………………‌ ‌

‌Podpis‌ ‌konsumenta‌ ‌

Data:‌ ‌………………………….‌ ‌

*‌ ‌niepotrzebne‌ ‌skreślić.‌ ‌

Włącz obsługę czytnika ekranu

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl